Laboratuvar Test Listesi

Laboratuvar Test Listesi

Laboratuvarda Yapılan Testler Nelerdir?Hangi Tahliller Yapılır?

Devlet hastanelerinde yada diğer özel Laboratuvarlarda yapılan sağlık tahlillerinin listesi.

Buradaki tahlil isimleri genel listedir, her hastanede yada her özel laboratuvarlarda bu testlerin tamamı yapılmayabilir.

-    Albumin ( Serum )
-    Alfa-1 Antitripsin
-    Protein, Total ( Serum )
-    Protein, Total ( İdrar )
-    Protein, Total ( Bos )
-    Seruloplazmin
-    Bun ( Kan Üre Azotu )
-    İdrar Üre Azotu
-    Kreatin ( Serum )
-    Kreatin ( İdrar )
-    Ürik Asid ( Serum )
-    Ürik Asid ( İdrar )
-    Kreatinin ( Serum )
-    Kreatinin ( İdrar )
-    Glukoz ( Kan Şekeri )
-    Glukoz ( Bos )
-    Lipid, Total
-    Kolesterol, Total
-    Trigliserid
-    Kolesterol, Hdl
-    Kolesterol, Ldl
-    Amilaz ( Serum )
-    Amilaz ( İdrar )
-    Lipaz
-    Ldh-Laktat Dehidrogenaz ( Serum )
-    Ldh-Laktat Dehidrogenaz ( Bos )
-    Ast( Sgot )
-    Amonyak ( Plazma )
-    Alkalen Fosfataz ( Alp )
-    Asit Fosfataz Total
-    Asit Fosfataz Prostatik
-    Bilirubin, Total
-    Bilirubin, Direkt
-    Kreatin Kinaz, Total ( Ck )
-    Kreatin Kinaz, Mb ( Ck-Mb )
-    Kalsiyum ( Serum )
-    Kalsiyum ( İdrar )
-    Magnezyum ( Serum )
-    Magnezyum ( İdrar )
-    Klorür ( Serum )
-    Klorür ( Bos )
-    Lityum
-    Digoksin
-    Digitoksin
-    Demir ( Serum )
-    Demir Bağlama Kapasitesi
-    Fosfor ( Serum )
-    Fosfor ( İdrar )
-    Sodyum ( Serum )
-    Sodyum ( İdrar )
-    Sodyum ( Bos )
-    Potasyum ( Serum )
-    Potasyum ( İdrar )
-    Potasyum ( Bos )
-    Ferritin
-    Vitamin B-12
-    Folik Asit
-    Bakır ( Serum )(Aas)
-    Bikarbonat ( Hco3 )
-    Porfobilinojen ( İdrar )
-    Cea
-    Ozmolalite ( Serum )
-    İyonize Kalsiyum
-    Ph(Kan)
-    Vanil Mandelik Asit ( Vma )
-    Ige
-    Osteokalsin
-    Asetaminofen
-    Gaitada Gizli Kan
-    Gaitada Hazım
-    1.Makroskobik Muayene
-    Görünüm
-    Renk
-    Koku
-    Kan Ve Mukus
-    Hazmedilmemiş Besin Artıkları
-    2.Mikroskopik Muayene
-    Et Lifleri
-    Yağ Tanecikleri
-    A ) Yağ Asitleri
-    B ) Nötral Yağlar
-    Selluloz Parçaları
-    Nişasta Tanecikleri
-    Yabancı Hücreler
-    Vitamin A ( Retinol )
-    Safra Asitleri ( Açlık )
-    Safra Asitleri ( Tokluk )
-    Vitamin C ( Askorbik Asit )
-    Sitrik Asit-Sitrat ( İdrar )
-    Isıya Rezistan Alp
-    Ca 125
-    Valproik Asit
-    Fenobarbital
-    Difenilhidantoin ( Epdantoin )
-    Karbamazepin
-    Primidon ( Mysolin )
-    Chlamydia Trachomatisıgg
-    Etosüksimit ( Petimit )
-    Diazepam
-    Teofilin
-    Salisilat
-    Klonazepam ( Rivotril )
-    Prealbümin
-    Hidroksipirolin
-    Calcitonin
-    İnsülin
-    Igg ( Bos )
-    N-Asetil Glukozaminidaz ( Nag )
-    Tam İdrar Analizi
-    Renk
-    Koku
-    Berraklık
-    Çökelek
-    Dansite
-    Reaksiyon ( Ph )
-    Protein
-    Glukoz
-    Keton
-    Bilirubin
-    Ürobilinojen
-    Kan ( Hidroperoksidaz )
-    Lökosit Esteraz Akt.
-    Nitrit
-    İdrar Sedimentinde
-    B-Karoten
-    İmmunelektroforez ( Serum )
-    Igg
-    Iga
-    Igm
-    Kappa Hafif Zincir
-    Lambda Hafif Zincir
-    Kappa/Lambda
-    Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz ( G-6pd )
-    D1dermatophagoides Pteronysinus
-    D2 Dermatophagoides Farinea
-    Penıcılloyl G ( Penisilin G ) Spesifik Ige Antikor
-    Retinol Bağlayan Protein ( Rbp ) ( Serum )
-    Penıcılloyl V ( Penisilin V ) Spesifik Ige Antikor
-    Transferrin
-    Üriner Sistem Taşı Analizi
-    Adenozin Deaminaz ( Ada )
-    Rast Ige
-    İmmunkompleks C1q
-    Haptoglobulin
-    C-Peptid
-    Rivalta
-    İmmunelektroforez ( İdrar )
-    Kappa Total Hafif Zincir
-    Lambda Total Hafif Zincir
-    Total Protein
-    Volum
-    Protein Atılımı(Günlük)
-    Kappa/Lambda Total(İdrar)
-    Pseudokolinesteraz
-    Ldh İzoenzim Elektroforezi
-    Ld-1
-    Ld-2
-    Ld-3
-    Ld-4
-    Ld-5
-    Lökosit Alkalen Fosfataz
-    Apolipoprotein-A
-    Ham Testi ( Asidifiye Serum Testi )
-    Ozmolalite ( İdrar )
-    Igg ( Serum )
-    Iga ( Serum )
-    Igm ( Serum )
-    Çinko ( Serum )
-    Çinko ( Eritrosit İçi )
-    Apolipoprotein-B
-    Laktik Asit-Laktat
-    Nöron Spesifik Enolaz ( Nse )
-    Albumin ( Bos )
-    Lambda Hafif Zincir ( Serum )
-    Kappa Hafif Zincir ( Serum )
-    F1 Egg Whıte
-    Ldh-Laktat Dehidrogenaz ( Plevra Mai )
-    Siklosporin
-    Ca 19-9
-    F2 Mılk
-    Gaitanın Mikroskopik İncelenmesi
-    F3 Fısh
-    F4 Wheat
-    Laktik Asit-Laktat ( Bos )
-    F13 Peanut
-    F14 Soya Bean
-    Aldolaz
-    Klorür ( İdrar )
-    İnhalan Allejenler Taraması
-    Homosistein
-    Fenilketonüri Taraması ( Pku Taraması )
-    Kolesterol, Vldl
-    F24 Schrımp
-    İdrarda  Redüktan  Madde
-    F 25 Thomato
-    Fruktozamin
-    Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi
-    Somatomedine C ( Igf-1 )
-    B-2 Mikroglobulin ( Serum )
-    B-2 Mikroglobulin ( İdrar )
-    Igd
-    Ca 15-3
-    Lizozim
-    Iga ( Bos )
-    Igm ( Bos )
-    C1 Esteraz İnhibitör
-    Mikroalbüminüri ( 24 Saat İdrar )
-    Oksalat ( İdrar )
-    İnsülin Antikoru
-    Sukroz Hemoliz Testi
-    Protein, Total ( Mai )
-    Glukoz ( Plevra Mai )
-    İdrarda Şeker Kromatografisi
-    Formol Jel
-    Protein Elektroforezi ( İdrar )
-    F17 Hazel Nut
-    F18 Brazıl Nut
-    F20 Almond
-    F36 Coconut
-    Fx1 ( F13,F17,F18,F20,F36 )
-    F7 Oat
-    Troponin-I
-    Amino Asit
-    Hidroksipirolin
-    Aspartık Asıt
-    Sarkozın
-    Glutamık Asıt
-    Sıtrulın
-    Beta-Alanın
-    Treonın
-    Alanın
-    Prolın
-    Sıstatyonın
-    Ornıtın
-    Histidin
-    Sıstın
-    Lızın
-    Tırozın
-    Metıonın
-    Valın
-    Izolosın
-    Losın
-    Allo-Izolosın
-    Fenılalanın
-    Fenılalanın/Tırozın
-    Asparajın
-    Trıptofan
-    Taurın
-    Serın
-    Glutamın
-    Karnozın
-    Arjının
-    Glısın
-    Amino Asit ( İdrar )
-    Hidroksiprolin
-    Histidin
-    Asparajin
-    Taurin
-    Serin
-    Glutamin
-    Karnozin
-    Arjinin
-    Glisin
-    Aspartik Asit
-    Sarkozin
-    Glutamik Asit
-    Sıtrulin
-    Beta-Alanin
-    Treonin
-    Alanin
-    Prolin
-    Sistatyonin
-    Ornitin
-    Sistin
-    Lizin
-    Tirozin
-    Metionin
-    Valin
-    İzolosin
-    Allo-İzolosin
-    Losin
-    Fenılalanin
-    Triptofan
-    Gaitada Redüktan Madde
-    F5 Rye
-    Gaitada Tripsin
-    Dna Content ( Fresh )
-    Dna Content ( Parafin Blok )
-    Igg 1
-    Igg 2
-    Igg 3
-    Igg 4
-    F33 Orange
-    Bakır ( Eritrosit İçi )
-    Pirüvat Kinaz
-    Pirüvik Asid ( Plazma )
-    Pirüvik Asid ( Bos )
-    İmmunfenotiplendirme
-    Ca 72-4
-    Vitamin D ( 25-Oh Vitamin D )
-    Vitamin E ( Alfa Tokoferol )
-    Homovanilik Asit ( Hva )
-    Kappa Hafif Zincir ( İdrar )
-    Glukozaminoglikan
-    Koproporfirin
-    Üroporfirin
-    Çinko ( İdrar )
-    Lambda Hafif Zincir ( İdrar )
-    Üropepsinojen
-    Bakır ( İdrar )(Aas)
-    Ld-1 İzoenzim
-    Mide Asidi Tayini, Total
-    Mide Asidi Tayini, Serbest
-    Mikroalbüminüri ( Overnight )
-    Florür Tayini
-    Nmp-22 ( Nukleer Matrix Protein )
-    Hemoglobin  Aıc ( Hbaıc )
-    Lipoprotein A ( Lpa )
-    Glutamik Asid Dekarboksilaz ( Anti Gad )
-    Ogtt ( 50 Gr )
-    Çinko ( Saç )
-    Gaitada Sterkobilinojen
-    Miyoglobin ( İdrar )
-    Aluminyum
-    Kurşun ( Tam Kan )
-    Kurşun ( Saç )
-    Crosslinks
-    Piridinolin ( İdrar )
-    Kolesterol, Ldl ( Direkt Ölçüm İle )
-    Lamotrigine ( Lamictal )
-    Metanefrin ( İdrar )
-    Protein Elektroforezi ( Serum )
-    Albumin
-    Alfa-1-Globulin
-    Alfa-2-Globulin
-    Beta-1- Globulin
-    Beta-2-Globulin
-    Gamma Globulin
-    Lipid Elektroforezi
-    Alfa Lipoprotein
-    Pre-Beta Lipoprotein
-    Beta Lipoprotein
-    Ogtt( Oral Glukoz Yükleme Testi )
-    Glukoz(0 Dakika)
-    Glukoz(30 Dakika)
-    Glukoz(60 Dakika)
-    Glukoz(120 Dakika)
-    Glukoz(180 Dakika)
-    Glukoz(240 Dakika)
-    Glukoz(120 Dakika-İdrar)
-    İdrarda Gebelik
-    Kreatinin Klerens
-    Kreatinin(Serum)
-    Kreatinin(İdrar)
-    Volum
-    Tubuler Fosfat Reabsorbsiyonu ( Trp )
-    Proteinüri Tarama Testi
-    Total Protein(İdrar)
-    Alfa 1 Mikroglobulin
-    Beta 2 M Globulin
-    Albumin
-    Kappa Hafif Zincir
-    Lamda Hafif Zincir
-    Igg(24-İdrar)
-    Mikroalbüminüri ( Spot İdrar )
-    Kreatinin(Spot)
-    Mikroalbumin/Kreatinin(Spot)
-    D-Aminolevulinik Asit  ( D-Ala )
-    5-Hidroksi İndol Asetik Asit ( 5-Hııa )
-    5-Nükleotidaz
-    Alt( Sgpt )
-    Prl Antikoru
-    Tacrolimus ( Fk 506 )
-    1.Trimestir Tarama Testi
-    Deoxypridinolin
-    Globulın
-    Folik Asit( Eritrosit İçi )
-    Amilaz ( Pankreatik )
-    Fenilalanin
-    Miyoglobin( Serum )
-    Magnezyum( Eritrosit İçi )
-    Kurşun( İdrar )
-    İnsülin( 30 Dakika )
-    İnsülin( 60dakika )
-    İnsülin( 120dakika )
-    İnsülin( 180dakika )
-    İnsülin( 240dakika )
-    Allerji Tarama Testi
-    Tokluk Kan Şekeri( 120 )
-    Gastrin
-    Iga 1
-    Iga 2
-    Yenidoğanda Metabolik Tarama
-    Aminoasit Metabolizması Bozuklukları
-    Fenilketonüri
-    Hiperfenilalaninemi
-    Tirozinemi Tip I
-    Maple Syrup Urıne Disease(Msud)
-    Homosistinüri
-    Hipermetyoninemi
-    Nonketotik Hiperglisinemi
-    Üre Siklusu Defektleri
-    Cps
-    Otc
-    Sitrullinemi
-    Arjininosuksinik Asidüri
-    Argininemi
-    Kistik Fibroz Mutasyon Taraması
-    B-Talasemi Mutasyon Taraması
-    Hemofili A Bağlantı Analizi
-    Hemofili B Bağlantı Analizi
-    Dmd/Bmd Delesyon Analizi
-    Dmd/Bmd Taşıyıcı Analizi
-    Sma Mutasyon Analizi
-    Pku Mutasyon Taraması
-    Arpkd Bağlantı Analizi
-    Mthfr Mutasyonu
-    2,4 Dnph
-    Na Nitroprussit
-    Homosistin
-    Akondroplazi Mutasyon Analizi
-    Kemik Alkalen Fosfataz( Bone )
-    Dopamin B Hidroksilaz
-    Ecp( Eozinofilik Katyonik Protein )
-    Glukoz( 60 Dakika )
-    Epinefrin( Plazma )
-    Amino Asit Ve Acylcarnitine Profili
-    Acylcarnitine Profili
-    Igf Bp3
-    Vigabatrin(Sabril)
-    Hemosiderin
-    Kreatinin(Spot İdrar)
-    Kalsiyum(Spot İdrar)
-    İyot(İdrar)
-    Fibrotest
-    Sgpt
-    Ggt
-    Total Bılırubın
-    Alfa-2 Makroglobulın
-    Haptoglobulın
-    Apolıpoproteın-A
-    Lipoprint
-    Metanefrin(Plazma)
-    2,5 Hegzandion
-    Gm1
-    Vitamin B2(Riboflavin)
-    Arsenik
-    B-2 Transferrin
-    Nt-Probnp
-    Civa
-    Cmv Dna( Pcr)
-    Fmf Mutasyon Analizi
-    Beta-Ctx (C-Telopeptid)
-    Krom
-    Selenyum
-    Sistatin C
-    Transglutaminaz Iga(Ttgıga)
-    Ggt
-    Troponın-T
-    Pandy
-    1-25(Oh)2vitamind3
-    Transglutaminaz Igg
-    Vitamın B6(Prıdoksal-5-Fosfat)
-    Karyotip Analizi
-    Karnitin
-    Vancomycın
-    İnsulin Rezistans(Homa)
-    Sistin
-    Serotonin
-    Jak-2 Mutasyon
-    Anti İntrensek Faktör Antikor
-    Biotin(Vitamin H)
-    Asca Iga
-    Asca Igg
-    Asetilkolin Esteraz(Ache)
-    Organik Asit(Serum)
-    Organik Asit(İdrar)
-    Glukoz(90)
-    İnsülin(300dakika)
-    Elastaz(Gaita)
-    B2-Glikoprotein Igm
-    Hdl Alt Grupları
-    Alfa-1 Antitripsin Genotipi
-    Alfa-1 Asit Glikoprotein
-    Amiodaron
-    Amyloid A
-    Oxcarbazepin
-    Vitamin B1(Tiyamin)
-    Glukoz(180)
-    Vitamin K
-    Kromogranin A
-    Prokalsitonin
-    Gıda Allerjen Paneli
-    Lenfosit Subgrupları (İmmünfenotiplendirme)
-    Galt Aktivitesi
-    Gaitada Ph
-    Biotidinaz(Kantitatif)
-    Biotidinaz(Tarama)
-    Gaitada Calprotectin
-    Levetiracetam
-    Ure
-    Leptin
-    Serbest Yağ Asitleri
-    Glukoz(30)
-    Glukoz(240)
-    Gangliosid Panel
-    Kadmiyum
-    Clopidogrel Etkinliği
-    Ağır Metal Paneli
-    Anti Fosfatidilserin Igm
-    Anti Fosfatidilserin Igg
-    Cyfra21-1
-    Ağır Metaller(İdrar)
-    Nmo Igg
-    Tiroid Ca
-    Mesane Ca Paneli
-    Her2neu Fish
-    Kardiyo Vasküler Panel
-    Apo B Fenotip
-    Apo E Fenotip
-    İl28b
-    Y Kromozom Mikrodelesyon
-    Pca3
-    Prena Test
-    Prena  Test (X-Y)
-    Hematoloji
-    Le Hücre Taraması
-    Protrombin Zamanı
-    Aktivitesi
-    Inr
-    Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı ( Aptt )
-    Fibrinojen
-    Ozmotik Frajilite
-    Eozinofil, Total
-    Hemoglobin
-    Hematokrit
-    Eritrosit
-    Lökosit
-    Kan Grubu
-    Kanama Zamanı
-    Trombosit
-    Retikülosit
-    Pıhtılaşma Zamanı
-    Periferik Yayma
-    Eozinofil
-    Bazofil
-    Genç
-    Çomak
-    Sedimantasyon Hızı
-    Hematoloji Konsültasyonu
-    Lenfosit Subset Analizi
-    Coombs, Direkt
-    Coombs, İndirekt
-    D-Dimer
-    Parçalı
-    Lenfosit
-    Monosit
-    Trombosit
-    Eritrosit
-    Fibrin Yıkım Ürünleri ( Fdp )
-    Sickling Test
-    Eritrosit ( Bos )
-    Lökosit ( Bos )
-    Hemoglobin A2 ( Hba2 )
-    Eritropoetin
-    Sukroz Hemoliz ( Lizis ) Testi
-    Faktör Vııı
-    Anti-Trombin Iıı
-    Faktör Ix
-    Trombin Zamanı ( Tt )
-    Protein C(Aktivite)
-    Cryofıbrınogen
-    Fibronektin ( Plazma )
-    Fibronektin ( Mai )
-    Lösemi Paneli
-    Lupus Antikoagülan Tarama Testi ( Lac )
-    Kemik İliği Yayma Değerlendirme
-    Protein S(Aktivite)
-    Methemoglobin
-    Cd4/Cd8
-    Lupus Antikoagülan Hexagonal Fosfolipid Nötralizas
-    Faktör V ( Proakselerin )
-    Faktör Iı
-    Faktör Vıı ( Prokonvertin )
-    Faktör X ( Stuart Faktörü )
-    Faktör Xı
-    Faktör Xıı ( Hageman Faktörü )
-    Faktör Xııı
-    Plazminojen
-    Von Willebrand Faktör Antijen
-    Anti Trombosit Antikoru
-    Lökosit
-    Eritrosit
-    Hemoglobin
-    Hematokrit
-    Mcv
-    Mch
-    Mchc
-    Rdw
-    Trombosit
-    Pct
-    Hemoglobin F ( Hbf )
-    Hemoglobin Elektroforezi
-    Hb A2
-    Hb A
-    Hb F
-    Hb S
-    Aktive Protein C Rezistansı
-    Faktör V Leıden Mutasyon (Trombofili 1 Test)
-    Protrombin Gen Mutasyonu (Trombofili 1 Test)
-    Von Willebrand Faktör Aktivitesi( Ristosetin Cofak
-    Tam Kan Sayımı( 18 Parametre )
-    Lökosit
-    Lenfosit
-    Granulosit
-    Mıd(Mono,Eoz,Bazo,Vd.)
-    Lenfosit
-    Granulosit
-    Mıd(Mono,Eoz,Bazo,Vd.)
-    Eritrosit
-    Hemoglobin
-    Hematokrit
-    Mcv
-    Mch
-    Mchc
-    Rdw
-    Trombosit
-    Pct
-    Mpv
-    Pdw
-    Faktör Vııı İnhibitor
-    Hormon
-    Alfa Hidroksibutirat Dehidrogenaz    ( A-Hbd )
-    Alfa Fetoprotein ( A-Fp )
-    17-Ketosteroid
-    Dopamin(İdrar)
-    T3 ( Triiodotironin ), Total
-    T4 ( Tiroksin ), Total
-    T3 Serbest
-    T4 Serbest
-    Tiroksin Bağlayıcı Globulin ( Tbg )
-    Paratiroid Hormon ( C-Terminal Spesifik )
-    Tiroid Stimülan Hormon ( Tsh )
-    Growth Hormon ( Gh )
-    Prolaktin
-    Estriol, Total ( Serum )
-    Estriol, Serbest
-    Kortizol ( Sabah )
-    Kortizol, Serbest ( İdrar )
-    Testosteron, Total
-    Dhea-So4
-    B-Hcg
-    Aldosteron
-    Renin Aktivitesi ( Plazma )
-    Adrenokortikotrop Hormon ( Acth )
-    Kortizol ( Akşam )
-    Testosteron, Serbest
-    17-Oh Progesteron
-    Progesteron
-    Adrenalin ( İdrar )
-    Norepinefrin ( Noradrenalin ) ( İdrar )
-    Luteinizan Hormon ( Lh )
-    Folikül Stimülan Hormon ( Fsh )
-    Androstenedion
-    Seks Hormonu Bağlayan Globulin ( Shbg )
-    Anjıotensin Iı
-    11-Dezoksikortizol
-    Neonatal Tsh
-    Anjıotensin Converting Enzim ( Ace )
-    Antidiüretik Hormon ( Plazma ) ( Adh = Vazopressin
-    Antidiüretik Hormon ( İdrar ) ( Adh = Vazopressin
-    Norepinefrin ( Noradrenalin ) ( Plazma )
-    Prostat Spesifik Antijen, Total ( Psa )
-    Paratiroid Hormon ( Intact )
-    Estriol, Total ( İdrar )
-    Estradiol
-    Normetanefrin ( İdrar )
-    Prostat Spesifik Antijen, Free
-    Prenatal Risk Değerlendirme Testi ( E3, Afp, ß-Hcg
-    Asetil Kolin Reseptör Antikoru
-    Dopamin( Plazma )
-    Glukagon
-    Afp
-    Mom
-    Makroprolaktin
-    Anti-Ccp(Igg)
-    Dhea
-    Anti-Mullerian Hormon(Amh)
-    İnsülin(90dakika)
-    Dörtlü Tarama Testi
-    Dihidrotestesteron
-    17 Hidroksikortikosteroid
-    11-Deoksikortikosteron(Doc)
-    İnhibin B
-    Pth-Rp
-    He4
-    Propsa
-    Total Psa
-    Serbest Psa
-    Phi Skor
-    Entegre Test
-    Psa(Kontrol)
-    Serbest Psa(Kontrol)
-    Mikrobiyoloji
-    Heterofil Antikor ( Mono Test )
-    Boğaz Kültürü
-    İdrar Kültürü Ve Koloni Sayımı
-    Patojen Bakteri
-    Gaita Kültürü
-    Yara Kültürü
-    Balgam Kültürü
-    Balgam Mikroskopisi
-    Antibiyogram
-    Gaitada Parazit
-    Brucella ( Wrıght )
-    Kolmer
-    Nazal Smear
-    Safra Kültürü
-    Spermiyogram
-    Miktar
-    Ph
-    Likefikasyon Süresi
-    Viskosite
-    Görünüm
-    1’inci Saatte Hareketli Sperm Yüzdesi
-    Hareketin Değerlendirilmesi
-    A ) Hızlı İleri Hareketli
-    B ) Yavaş İleri Hareketli
-    C ) Yerinde Hareketli
-    D ) Hareketsiz
-    Sperm Yoğunluğu
-    Gross Anormal Morfoloji Yüzdesi
-    Yuvarlak Hücre
-    Lökosit
-    Paul Bunnel Testi
-    Plazmodium Aranması
-    Burun Akıntısı Kültürü
-    Patojen/Pot.Patojen Bakteri
-    Kommensal Bakteriler
-    Fungus
-    Giemsa Boyalı Direkt Preparat
-    Polimof Nüveli Lökosit
-    Eozinofil Lökosit
-    Eritrosit
-    Diğer Hücreler
-    Göz Kültürü
-    Bos Kültürü
-    Semen Kültürü
-    Boğmaca Kültürü ( Selektif )
-    Difteri Kültürü ( Selektif )
-    Mantar Kültürü
-    Mantar Direkt Bakı
-    Chlamydıa Antijen
-    Chlamydıa Antikor Igm
-    Tpıha
-    Echınococcus Hemaglütinasyon Testi
-    Kist Hidatik Hemaglutinasyon Testi
-    Trıchomonas Kültürü, Selektif
-    Direkt Gram Boyalı Preparat
-    Gram Boyalı Preperat
-    Fronkül Kültürü
-    Abse Kültürü
-    Pü Kültürü
-    Kulak Akıntısı Kültürü
-    Deri Lezyon Kültürü
-    Tüberküloz Rezistansı
-    Direkt Strep A Swab Testi
-    Kan Kültürü ( Aerobik-Anaerobik )
-    Aside Dirençli Basil Aranması ( Aarb )
-    Teksifle Aarb Aranması
-    Oksiyür Yumurtası
-    Bakteriyolojik Su Analizi
-    Total Bakteri Sayısı(20c)
-    Total Bakteri Sayısı(36c)
-    Esherichia Coli
-    Pseudomonas Aeruginosa
-    Balgamda Eozinofilik Lökosit
-    Tpıha Kantitatif
-    Gaitada Rotavirüs
-    Echınococcus Spesifik Ige Antikoru
-    Kist Hidatik Spesifik Ige Antikoru
-    Semende Fruktoz
-    Campylobacter Kültürü ( Selektif )
-    Yersinia Kültürü
-    Vibro Kültürü ( Selektif )
-    Deri Kazıntısında Mantar Arama
-    Tırnakta Mantar Aranması
-    Saçta Mantar Aranması
-    Tüberküloz-Atipik Mikobakteri İdantifikasyonu
-    Bakteriyolojik Besin Analizi
-    Brucella Screenıng ( Rose Bengal )
-    Nafofarenks Kültürü
-    Sperm Hazırlama
-    Sperm Hazırlamadan Önce
-    Semen Hacmi
-    Sperm Konsantrasyonu
-    Hareketli Sperm  %
-    Hareketin Kalitesi
-    Yıkama Sonrası
-    Semen Hacmi
-    Sperm Konsantrasyonu
-    Hareketli Sperm  %
-    Hareketin Kalitesi
-    Total Sperm Sayısı
-    Clostrıdıum Dıffıcıle Toksin-A+B
-    Gaitada Amip Aranması
-    Sperm Morfolojisi
-    I-Normal Morfolojili Sperm Yüzdesi
-    Iı-Baş Anomalisi
-    1-Akrozomal Defektler
-    2-Strüktürel Defektler(Amorf,Megalo,Küçük,Uzun)
-    Iıı-Boyun Ve Araparça Anomalisi
-    Iv-Kuyruk Anomalisi
-    V-Sitoplazmik Çıkıntı
-    Vı-Normal Başı Olup Boyun,Ara Parça Ve Kuyruk Anom
-    Borrelia Burgdorferi   Igg
-    Legionella Kültürü
-    Kimyasal Su Analizi
-    Ph(20c)
-    Sertlik(Fs)
-    Kalsiyum(Mg/L)
-    Magnezyum(Mg/L)
-    T.Alkalinite(Mgcaco3)
-    Nitrit(Mg/L)
-    Nitrat(Mg/L)
-    Amonyak(Mg/L)
-    Klorür(Mg/L)
-    Elektriksel İletkenlik(Ms/Cm)
-    Gaitada Cryptosporidium
-    Ürogenital Mycoplazma
-    Örneğin Cinsi
-    Ureaplasma Urealyticum
-    Semikantitatif Düzey U.U
-    Mycoplasma Hominis
-    Semikantitatif Düzey M.H
-    Identıbıogram
-    Doxycycline (8 Mcg/Ml)
-    Roxithromycin (4 Mcg/Ml)
-    Ofloxacin (4 Mcg/Ml)
-    Josamycin (4 Mcg/Ml)
-    Ciprofloxsazin 2 Mcg/Ml)
-    Azithromyicin (4 Mcg/Ml)
-    Pristinamycin (2 Mcg/Ml)
-    Vaginal Kültür
-    Özel Trichomonas Kültürü
-    Candida Kültürü
-    Özel Go. Kültürü
-    Gardnerella Vaginalis Kültürü
-    Non-Selektif Kültür
-    Tam Gaita Analizi
-    Üretral Akıntı Kültürü
-    Özel Trichomonas Kültürü
-    Özel Go Kültürü
-    Non Selektif Kültür
-    Gram Boyalı Direkt Preperat
-    Tüberküloz Kültürü
-    Hpv  Tip Tayini
-    Chlamydia Pcr
-    Tbc Pcr
-    Gaita Adenovirus Antijen
-    Chlamydıa Antıkor Igg
-    Chlamydıa Pneumonıa Igm
-    Chlamydıa Pneumonıa Igg
-    Quantiferon
-    Echinococcus Granulosus Igg
-    Echinococcus Granulosus Igm
-    Antibiyogram
-    Gaitada Noro Virus Antijen
-    Legıonella Pneumophılıa Antijen
-    Chlamydia Trachomatisıga
-    Chlamydia Trachomatisıgm
-    Hsv Dna(Pcr)
-    Ureaplasma Urealyticum
-    Seroloji
-    Hepatit B Virüs S Antijeni ( Hbs Ag )
-    Hepatit B Virüs S Antikoru ( Anti-Hbs )
-    Antistrep O Titrajı ( Aso-Kantitatif )
-    Romatoid Faktör ( Rf )
-    C-Reaktif Protein ( Crp ) ( Kantitatif )
-    Compleman 3 ( C3 )
-    Compleman 4 ( C4 )
-    Anti Ds Dna
-    Tiroid Peroksidaz ( Tpo ) Antikoru
-    Vdrl
-    Amip Antikoru
-    Brucella Abortus Igm
-    Hıv 1/Hıv 2 Antikor/P24
-    Anti-Tiroglobulin ( Anti-Tg )
-    Tiroglobulin( Tg )
-    Antitiroid Mikrozomal Antikor ( Anti-M )
-    Mycoplasma Pneumonia Igg Antikoru
-    Kabakulak ( Mumps ) Igg Antikoru
-    Antikardiolipidin Igm Antikoru ( Aca Igm )
-    Antikardiolipidin Igg Antikoru ( Aca Igg )
-    Varicella Zoster Igm Antikoru ( Vzv Igm )
-    Hepatit A Virüs Igm Antikoru ( Hav-Igm )
-    Hepatit B Virüs Core Igm Antikoru ( Hbc Igm )
-    Hepatit A Virüs Igg Antikoru ( Hav-Igg )
-    Kızamıkçık ( Rubella ) Igm Antikoru
-    Kızamıkçık ( Rubella ) Igg Antikoru
-    Antimitokondrial Antikor ( Ama )
-    Fti
-    Anti Düz Kas ( Sma ) Antikoru
-    Glomerül Bazal Membran Antikoru
-    Antisperm Antikor ( Asa )( Serum )
-    C-Anca
-    Brucella (Coombslu)
-    Soğuk Aglutininler
-    Weıl-Felıx Testi
-    Weınberg Testi
-    Hepatit B Virüs E Antijeni ( Hbe Ag )
-    Hepatit B Virüs E Antikoru ( Anti-Hbe )
-    Cmv Igm(Ifa)
-    Cmv Igg(Ifa)
-    Toksoplazma Igm Antikoru
-    Toksoplazma Igg Antikoru
-    Hepatit B Virüs Core Total Antikoru ( Hbc Total )
-    Hepatit D Antikoru( Delta Antikor )
-    Cryoglobulın
-    Anti Parietal Hücre Antikoru
-    Parvovirüs B-19 Igm Antikoru
-    Parvovirüs B-19 Igg Antikoru
-    Antinükleer Antikor ( Ana )(Ifa)
-    Herpes Sımpleks Virus Tip Iı Igm Antikoru ( Hsv 2
-    Herpes Sımpleks Virus Tip I Igm Antikoru ( Hsv 1 I
-    Rose-Waller Testi
-    Ebv-Vca Igm
-    Ebv-Vca Igg
-    Bos Da Oligoklonal Bant Araştırması
-    Adacık Hücre Antikoru ( Islet Cell Antikor )
-    Hıv P 24
-    Antimitokondrial Antikor M2 Tipi ( Ama-M2 )
-    Kızamık ( Rubeola ) Igg Antikoru
-    Respiratuar Sinsisyal Virüs Igg Antikoru ( Rsv Igg
-    Hepatit C Virüs Antikoru ( Anti-Hcv )
-    Varicella Zoster Igg Antikoru ( Vzv Igg )
-    Herpes Sımpleks Virus Tip Iı Igg Antikoru ( Hsv 2
-    Anti-Centromer Antikor
-    Hla-B27
-    Kızamık ( Rubeola ) Igm Antikoru
-    Anti Dnp Antikorları
-    Sm Antikoru ( Smith Antikoru )
-    Ss-A (Anti-Ro) Antikoru
-    Ss-B ( Anti La ) Antikor
-    Scl-70 Antikorları
-    Anti Rnp Antikorları
-    Herpes Sımpleks Virus Tip I Igg Antikoru ( Hsv 1 I
-    Phadıotop
-    Mycoplasma Pneumonia Igm Antikoru
-    Helicobacter Pylori Igg
-    Anti Gliadin Antikor Igg
-    Kabakulak ( Mumps ) Igm Antikoru
-    Fta-Abs
-    Hepatit C Viral Rna ( Hcv Rna-Pcr İle )
-    Hepatit B Viral Dna ( Hbv Dna-Pcr İle )
-    Ebv Early Antikor
-    Ebv-Ebna Igg Antikoru
-    Anti Jo1 Antikor
-    P-Anca
-    Hev Igm
-    Tsh Reseptör Antikoru
-    Lyme Screen
-    Hla-B7
-    Toksocara Canis Antikor
-    Respiratuar Sinsisyal Virüs Igm Antikoru ( Rsv Igm
-    Hla-Dr
-    Hıv 1 Proviral Dna
-    Hıv 1 Rna ( Viral Load )
-    Tıssue Polypepdıde Antigen ( Tpa )
-    Lkm ( Liver Kidney Mikrozomal ) Antikor Tip 1
-    Anti Retikülin Antikor
-    Anti Skin Antikor
-    Anti Gliadin Antikor Iga
-    Endomysial Antikor ( Ema )Iga
-    Listeria Aglunitasyon
-    Gruber Widal Testi
-    Tifo O
-    Tifo H
-    Paratifo Bo
-    Paratifo Bh
-    Rubella Igg Avidite
-    Toksoplazma Igg Avidite
-    Cmv Igg Avidite
-    Hepatit D Viral Rna
-    Helicobacter Pylorı Antijeni ( Gaita )
-    Helicobacter Pylori Iga
-    Hcv Genotip Tayini
-    Hcv Viral Yük
-    Toksoplazma Pcr(Bos,Amn.May.)
-    Gaitada Amip Antijeni
-    Hs-Crp
-    Giardia İntestinalis Antıjenı
-    Sla
-    B2- Glikoprotein Igg
-    Yurt Dışı
-    Endomysial Antikor Igg
-    Ebv-Ebna Igm Antikoru
-    Hla-B5
-    Hla-B51
-    Ama Alt Grupları
-    Ebv Dna(Pcr)
-    Rsv
-    Pnömokok Igg Antikoru
-    Anti Pr3
-    Adenovirus Antikor
-    Anti-Goblet Hücre Antikoru
-    Anti-Histon Antikoru
-    Anti-Hu Antikoru
-    Anti-Ia-2 Antikoru
-    Anti-İnsülin Reseptör Iga Antikoru
-    Anti-İnsülin Resptöt Igg Antikoru
-    Anti-Lc1 Antikoru
-    Anti-Lma Antikoru
-    Anti-Myeloperoksidaz Antikoru
-    Anti-Over Antikoru
-    Respiratuvar Virus Taraması(Pcr)
-    Brucella Abortus Igg
-    Bordotella Pertusis Iga
-    Bordotella Pertusis Igm
-    Bordotella Pertusis Igg
-    Borrelıa Burgdorferi Igm
-    Lc-1
-    İnfluenza A+B
-    Adenovirus Antijen
-    İnfluenza A (Pcr)
-    Anti-Ss-Dna
-    Tümör M2-Pk
-    Hev Igg
-    Hev Rna
-    Anti Dnase B

Son güncelleme : 19.12.2018 17:01:31Kategori : Tahlil BilgileriLisans: Creative Commons

Kategoriler

İlgili Konular

Çocuklar İçin Tarama Testleri

Çocuklar İçin Tarama Testleri

2 – 12 yaş arası çocuklar için yapılması gereken tahliller nelerdir? Obezite Testi Diyabet...

Kan Nedir?

Kan Nedir?

Kan nedir? Kanın Yapısı ve Önemi Hakkında Bilgiler.  Kan, vücudun ihtiyacı olan besin, oksijen ve...

Histamin Nedir?

Histamin Nedir?

Histamin : Özellikle akciğer, karaciğer sindirim sisteminde ve vücudun bir çok doku ve organlarında ...

Seroloji Testi Nedir?

Seroloji Testi Nedir?

Enfeksiyon ve kan yoluyla bulaşan hepatit gibi, bir hastalık şüphesi olduğunda sık yapılan tıbbi kan...