Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları

Tahlil Sonuçları - Bilgi Bankası

Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları


 GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus
DM: Diyabetes Mellitus
PGDM: Pregestasyonel Diyabetes Mellitus
TURDEP: Türkiye Diabet Epidemiyoloji projesi
IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı
NGT: Normal glikoz toleransı
ADA: American Diabetes Association (Amerika Diyabet Cemiyeti)
WHO: World Health Organisation (Dünya Sağlık Örgütü)
NDDG: National Diabetes Data Group (Ulusal Diyabet Veri Grubu)
GAD: Glutamik asit dekarboksilaz
MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet
ICA: Adacık antikoru
IAA: İnsülin otoantikoru
HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi
ITT: İnsülin tolerans testi
IST: İnsülin supresyon testi
IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi
ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists (Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Koleji)
SU: Sülfonilüreler
BG: Biguanidler
AGI: Alfa glikozidaz inhibitörleri
ADH Antidiüretik hormon
NEFA: Non-esterifiye yağ asitleri
NPH. Orta etkili insülin
OAD: Oral anti diabetik
OGTT: Oral Glukoz Tolerans Testi
HbA1c: Glukolize hemoglobin
LGA: Large for Gestational Age (Gebelik haftasına göre fazla
doğum ağırlığı)
RDS: Respiratory distres syndrom (Solunum sıkıntısı sendromu)
HPL: Human plasental laktojen
TG: Trigliserid
HDL: Hıgh Density Lipoprotein ( Yüksek yoğunluklu lipoprotein)
LDL: Low Density Lipoprotein ( Düşük yoğunluklu lipoprotein)
L/S: Lesitin sfingomiyelin oranı
NST: Non stress test
CRL: Fetusun baş-popo mesafesi
BMI: Vücut kitle indeksi
AKŞ: Açlık kan şekeri
DAB: Diyabetik anne bebeğiTarih : 02-09-2015 23:48:14 | Kategori : Tahlil Bilgileri Yer : Türkiye Genel

Rasgele Konular